ఛి చీ అని చీదరించుకుంట్టిరి…

 పో పో అని పారద్రోలితిరి…

 గే గే అని గాయపరిచితిరి…

గొప్ప సమాజమయ్య జీవుడా..!!

మతం పుచ్చుకొని మమేయ్కమైతిరి,

సాంప్రదాయం అందుకొని సామన్యులైతిరి,

జండా ఎగురవేసి జాతీయులైతిరి,

మానవత్వం అలవర్చుకొని మనుష్యులు ఎప్పుడు అవుతారు?

About the Author:

Priyadarshi Pulikonda is an actor known for playing the role of "Kaushik" in the movie "Pellichoopulu". He also directed the shortfilms Ponnu - Vaadu (2012), The Delivery (2013) and Machan enaku iniki Kalyanam (2013). He is also a really good writer, prose poet who has strong opinions and speaks his mind freely.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *